هیئت هفتگی انتظارایام زیارت مخصوص حضرت رضا ع

هیئت هفتگی انتظار
ایام زیارت مخصوص حضرت رضا(ع)
مجمموعه فرهنگی یاران خورشید

گزارش تصویری:

Your Comment: