نمایش آئینی وصل یار

اجرای نمایش آئینی وصل یار
گروه نمایش یاران خورشید

گزارش تصویری:

Your Comment: