اردوی تفریحی شهر تاریخی کوهپایه

گزارش تصویری اردوی تفریحی شهر تاریخی کوهپایه
ویژه کارگروه تخصصی شهید دکتر بهشتی
پنجشنبه و جمعه ۲۷ و ۲۸ آبان ماه

Your Comment: