خوانش مباحثه‌ای کتاب

خوانش مباحثه‌ای کتاب “درآمدی بر تربیت عقلانی”
و تجربه‌نگاری با حضور مسئولین مقطع آیه
جمعه، ۲۸ آذرماه1400

Your Comment: