نمایش آئینی غربت غدیر

نمایش آئینی غربت غدیر
گروه نمایش یاران خورشید
مجموعه فرهنگی یاران خورشید

گزارش تصویری:

Your Comment: